Over 100.000 medlemmer og støttemedlemmer taler med én stemme i DOSO, dyreværn, dyrebeskyttelse, Peter Mollerup, Dyrenes Venner, Kattens Værn, dyrevennen, dyrenes beskyttelse, dyrebeskyttelse

Vidste du at...

Over 100.000 medlemmer og støttemedlemmer taler med én stemme i DOSO

DOSO’s Vedtægter

Vedtægt

for

DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation

 

FORMÅL:    

§ 1.

  1. Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation, kaldet DOSO, er en paraplyorganisation for organisationer, der arbejder for bedre dyrevelfærd i Danmark.  
  2. DOSO har til formål at styrke samarbejdet mellem dyreværnsorganisationer i Danmark, herunder:

at koordinere og samarbejde medlemmernes bestræbelser for at fremme og bedre dyre-

velfærden i Danmark og den øvrige verden,

at støtte hinanden i arbejdet med kampagner og i relationerne til de danske myndigheder, herunder at indstille personer til udvalg m.m., som myndighederne har nedsat, eller måtte nedsætte, i forbindelse med lovgivningsarbejde, der vedrører dyrenes tarv,

at fungere som tænketank og erfaringsgruppe for alle forhold, der vedrører dyrs tarv/velfærd, det være sig familiedyr, landbrugsdyr, forsøgsdyr og vilde dyr i naturen, samt

at samarbejde med Dyrenes Dags Komité om afholdelse af den årlige ”Dyrenes Dag” og i denne forbindelse indstille til og uddele årets dyrevelfærdspris.

 

HJEMSTED:

§ 2.

2.1.     DOSOs hjemsted er i Region Hovedstaden.

 

MEDLEMSKAB:

§ 3.

3.1.      Som medlemmer af DOSO kan optages alle dyreværnsorganisationer, og -grupper, der arbejder efter de samme mål som beskrevet i formålsparagraffen ( A-medlemmer). I særlige tilfælde kan enkeltpersoner og særlige grupper, optages som associerede medlemmer (B-medlemmer).

3.2.      B-medlemskab er gældende for en periode på to år til udløb ved udgangen af den måned som følger to år efter optagelsen jfr. 3.3. Ansøgning om B- medlemskab for en ny toårig periode kan inden medlemsperiodens udløb fremsendes til formandsskabet, hvorefter ansøgningen behandles efter pkt. 3.3. på førstkommende årsmøde.  B-medlemmer kan i medlemsperioden på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at overgå til A-medlemskab med virkning fra førstkommende fællesmøde mod at opfylde de herfor gældende forpligtelser, herunder, inden fællesmødet, indbetale et beløb svarende til A-medlemskontingent

3.3.      Optagelse som medlem ( både A- og B medlemskab) forudsætter, at 2/3 af de allerede eksisterende stemmeberettigede medlemmer godkender organisationen eller medlemmet til optagelse.

3.4.      Udmeldelse af fællesskabet kan ske med 3 måneders varsel til udløbet af et kvartal.

3.5.      Medlemsskabet af DOSO skal ikke være til hinder for, at den enkelte organisation/det enkelte medlem arbejder selvstændigt indenfor de områder, som er indeholdt i hver enkelt organisations formålsparagraf.

 

EKSLUSION:

§ 4.

4.1.      Såfremt et medlem modarbejder eller optræder illoyalt overfor fælleskabet kan det pågældende medlem ekskluderes med 2/3 af stemmerne på et fællesmøde.

4.2.      Såfremt en medlemsorganisation ændrer sin vedtægt, således at denne er i strid med DOSOs formålsparagraf ekskluderes organisationen umiddelbart med 2/3 flertal på førstkommende fællesmøde.

 

MEDLEMSKONTINGENT:

§ 5.

5.1.      A-Medlemmerne betaler et årligt medlemskontingent, der fastsættes på årsmødet.

5.2.      På årsmødet fastsættes ligeledes det medlemskontingent som skal være gældende for B-medlemmer. Kontingentet kan dog ikke fastsættes til et beløb som er mindre end 25 % af A-medlemskontingentet.

 

FÆLLESMØDER:

§ 6.

6.1.      Det årlige fællesmøde, kaldet årsmødet, skal afholdes inden udgangen af maj måned. Årsmødet er fællesskabets øverste myndighed. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker pr. brev eller pr. mail til den af medlemmet opgivne adresse.

6.2.      Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer/dirigent og referent.
  2. Formandskabets beretning.
  3. Regnskab og budget.
  4. Valg af formandskab (formand, næstformand og kasserer).
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt.

6.3.      Sager der ønskes behandlet på årsmødet skal fremsættes over for formandskabet senest 2 uger før mødets afholdelse. Såfremt der ønskes ændringer til nærværende vedtægt, skal ønsket herom fremsættes for forretningsudvalget mindst 5 uger før årsmødet og forslaget skal fremgå af indkaldelsen der i så fald fremsendes til medlemmerne senest en måned før mødets afholdelse.

6.4.      Beslutninger kan kun træffes med simpelt flertal blandt de stemmeberettigede og tilstedeværende organisationer.

6.5.      Beslutninger om væsentlige ændringer, herunder ændring af vedtægterne, kræver 2/3 flertal.

6.6.      I alle fællesmøder og årsmødet kan de enkelte organisationer lade sig repræsentere ved 2 medlemmer. Ved afstemninger har hver tilsluttet A-medlem en stemme. B-medlemmer har ikke stemmeret.

6.7.      Andre fællesmøder afholdes når formandskabet finder det nødvendigt eller når et flertal af de tilknyttede organisationer fremsætter begrundet og skriftligt ønske herom.

 

FORMANDSKABET:

§ 7.

7.1.      Formandskabet består af formand, næstformand og kasserer, som bliver valgt af medlemmerne på årsmødet.

7.2.      Formandskabet mødes efter behov og planlægger fællesmøderne samt koordinerer det fælles arbejde, det være sig kampagner eller henvendelser til myndigheder og/eller pressen.

 

TEGNING/FULDMAGT:     

§ 8.

8.1.      DOSO tegnes af formandskabet og kun i forhold til de på fællesmøderne trufne beslutninger.

 

REGNSKAB/REVISION:

§ 9.

9.1.      Regnskaberne  gennemgås og påtegnes af den foreningsvalgte revisor.

9.2.      Formandsskabet kan beslutte – eller det kan på et fællesmøde besluttes – at et regnskab skal revideres af en ekstern revisor.

 

OPLØSNING:

§ 10.

10.1.    Beslutning om opløsning af DOSO kan kun ske på grundlag af to på hinanden følgende fællesmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum og kun når begge disse møder vedtager dette med 2/3 stemmeflerhed. Eventuel formue deles mellem A-medlemmerne i forhold til senest betalte kontingent.   

Nærværende vedtægt er vedtaget på mødet den 18.5.2016